Podatek leśny

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
telefon: +48 89 649 01 01 fax: +48 89 649 26 31
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 888 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j.Dz.U. 2020, poz. 1325 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
Wymagane wnioski

Podatnicy będący osobami fizycznymi są obowiązani złożyć informacje w sprawie podatku leśnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, lub od dnia zaistnienia zmian powodujących obniżenie lub podwyższenie wysokości należnego podatku leśnego.

Wymagane załączniki

-

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Iława
Dokumenty do wglądu

-

Formularze papierowe
 • PDF Formularz IL-1
 • PDF Załącznik ZIL-1
 • PDF Załącznik ZIL-2
 • PDF Załącznik ZIL-3
 • PDF Formularz DL-1
 • PDF Załącznik ZDL-1
 • PDF Załącznik ZDL-2
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany jest w decyzji podatkowej.

Wpłaty można dokonać bez prowizji:

 • w pokoju 203 (bezgotówkowo - przy użyciu karty płatniczej),
 • w Agencji Pośrednictwa Finansowego i Usług Pocztowych Alicja Tkaczyk ul. Niepodległości 10 (dawny punkt ORBISU),
 • w Agencji Finansowej Gryfin Galeria NENUFAR ul. J. III Sobieskiego 43 W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Termin załatwienia sprawy

Informację w sprawie podatku leśnego można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP
 • przesłać drogą pocztową na adres Urzędu.

Po otrzymaniu informacji Burmistrz Miasta Iławy wyda decyzję w sprawie wysokości podatku leśnego. Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Miasta Nawy.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2021 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2020 roku na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888). Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. wyniosła 196,84 zł za 1 m3.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Po przeliczeniu, stawka podatku leśnego w 2021 roku wynosi 43,3048 zł za 1 ha fizyczny lasu. Dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6524 zł za 1 ha fizyczny lasu.

 

Urząd Miasta Iławy


Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Numer pokoju: 204

W dniach:
poniedziałek: 8.00— 16.00
wtorek — piątek: 7.15 — 15.15


Numer telefonu:
89 - 6490171


E-mail: mkrawczewicz@umilawa.pl