Podatek od nieruchomości

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
telefon: +48 89 649 01 01 fax: +48 89 649 26 31
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach I opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2019r., poz. 1170 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 1325 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019r., poz. 1104)
 4. Uchwała nr XV/144/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Wymagane wnioski

Podatnik powinien złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (stanowiącą załącznik do niniejszej sprawy) wraz z aktem notarialnym bądź innym dokumentem stwierdzającym nabycie nieruchomości w terminie 14 dni od dnia:

 • wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub
 • zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w tym wypadku podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Wymagane załączniki

-

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Iława
Dokumenty do wglądu

-

Formularze papierowe
 • PDF Formularz IN-1
 • PDF Załącznik ZIN-1
 • PDF Załącznik ZIN-2
 • PDF Załącznik ZIN-3
 • PDF Formularz DN-1
 • PDF Załącznik ZDN-1
 • PDF Załącznik ZDN-2
 • DOC BF-DN Deklaracja
 • DOC BF-DN Załącznik 1
 • DOC BF-DN Załącznik 2
 • DOC BF-DN Załącznik 3
 • DOC BF-DN Załącznik 4
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany jest w decyzji podatkowej.

Wpłaty można dokonać bez prowizji:

 • w pokoju 203 (bezgotówkowo — przy użyciu karty płatniczej),
 • w Agencji Pośrednictwa Finansowego i Usług Pocztowych Alicja Tkaczyk ul. Niepodległości 10 (dawny punkt ORBISU),
 • w Agencji Finansowej Gryfin Galeria NENUFAR ul. J. III Sobieskiego 43

W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

Termin załatwienia sprawy

Informację w sprawie podatku od nieruchomości można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP
 • przesłać drogą pocztową na adres Urzędu.
Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Miasta Iławy.

 

Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości (okres 01.01.2017 r. - 30.06.2019 r.)

Podatnicy składający korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w okresie od 01.01.2017 r. - 30.06.2019 r. powinni wypełnić właściwy formularz oraz dostarczyć do Urzędu Miasta Iława (BD-DN - sekcja Formularze papierowe).

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Urząd Miasta Iławy


Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Numer pokoju: 204


W dniach:
poniedziałek: 8.00 — 16.00
wtorek — piątek: 7.15 — 15.15


Numer telefonu:
89 - 6490171


E-mail: mkrawczewicz@umilawa.pl