Podatek rolny

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
telefon: +48 89 649 01 01 fax: +48 89 649 26 31
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 333 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j.Dz.U. 2020, poz. 1325 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1614)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. - dla każdego roku podatkowego wydawany jest odrębny komunikat Prezesa GUS

Wymagane wnioski

Podatnicy będący osobami fizycznymi są obowiązani złożyć informacje w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od dnia zaistnienia zmian powodujących obniżenie lub podwyższenie wysokości należnego podatku rolnego.

Wymagane załączniki

-

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Iława
Dokumenty do wglądu

-

Formularze papierowe
 • PDF Formularz IR-1
 • PDF Załącznik ZIR-1
 • PDF Załącznik ZIR-2
 • PDF Załącznik ZIR-3
 • PDF Formularz DR-1
 • PDF Załącznik ZDR-1
 • PDF Załącznik ZDR-2
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany jest w decyzji podatkowej.

Wpłaty można dokonać bez prowizji:

 • w pokoju 203 (bezgotówkowo - przy użyciu karty płatniczej),
 • w Agencji Pośrednictwa Finansowego i Usług Pocztowych Alicja Tkaczyk ul. Niepodległości 10 (dawny punkt ORBISU),
 • w Agencji Finansowej Gryfin Galeria NENUFAR ul. J. III Sobieskiego 43

W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

Termin załatwienia sprawy

Informacje w sprawie podatku rolnego można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP
 • przesłać drogą pocztową na adres Urzędu.
  Po otrzymaniu informacji Burmistrz Miasta Iławy wyda decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego.

Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Burmistrza Miasta Iławy.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Stawka podatku rolnego w roku 2021 dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego (tj. 146,375/1ha). Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych). Natomiast grunty o powierzchni poniżej 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (tj. 292,75 zł/1 ha w 2021 roku).

 

Urząd Miasta Iławy

Wydział Budżetu i Finansów
Adres: ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Numer pokoju: 204


W dniach:
poniedziałek: 8.00 — 16.00
wtorek — piątek: 7.15 — 15.15

Numer telefonu:
89 - 6490171


E-mail: mkrawczewicz@umilawa.pl