Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

Data wniosku
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon
Dane do wniosku
Obręb nieruchomości
Numer ewidencyjny nieruchomości
Cel podziału
Załaczniki
Wstępny projekt podziału przedmiotowej działki
Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (w szczególności oświadczenie przedstawiające stan wpisów w księdze wieczystej, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dołącza się, jeżeli dla obszaru objętego wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nieruchomość nie jest położona na obszarze objętym obowiązkiem sporządzenia takiego planu, i tylko w przypadku, gdy decyzja taka została wydana dla obszaru, którego dotyczy wniosek o podział nieruchomości)
Pozwolenie na prowadzenie podziału zabytku nieruchomego (dołącza się w przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków)
Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (dołącza się w przypadku, gdy podział nieruchomości dotyczy także podziału budynku znajdującego się na niej)
Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (dołącza się w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika)
Uwagi
Dodatkowe uwagi do wniosku