Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań (rozłożenie na raty/odroczenie/umorzenie)

 

 

Iława, dnia 

Dane identyfikacyjne i adres
Nazwisko i imię / pełna nazwa
Nr tel.
NIP
PESEL
REGON
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Dane do wniosku
Zwracam się z prośbą o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie
A. Rozłożenia na raty
Proponowany termin płatności pierwszej raty (dzień-miesiąc-rok)
Proponowana liczba rat:
Proponowane okresy płatności (np.: miesięczne, kwartalne):
B. Odroczenia do dnia
C. Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
D. Umorzenia odsetek za zwłokę
E. Umorzenia opłaty prolongacyjnej
Ulga w podatku
Inny
Ulga dotyczy kwoty
Ulga dotyczy okresu
Uzasadnienie
Uzasadnienie
Informacja dotycząca stosowania przepisów o pomocy publicznej
Informacja dotycząca stosowania przepisów o pomocy publicznej
Przeznaczenie pomocy (dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą)
Przeznaczenie pomocy (dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą)
Inna
Dane osób solidarnie opowiadających za terminowe uregulowanie
Imię i nazwisko
Adres
Imię i nazwisko
Adres
Załączniki