Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załączniki +opłata skarbowa)

Dane wniosku
Data wypełnienia
Miejscowość
Dane wnioskodawcy
Firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy (pełnomocnika)
Dane adresowe
Oznaczenie siedziby lub adres przedsiębiorcy
Numer telefonu
Dane do wniosku
Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Lokalizacja bazy magazynowo-transportowej, o której mowa w art. 9d ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
Według Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. z 2020r., poz. 10
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Załączniki
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00zł (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru)
Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł
Oświadczenie
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iława
Firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
Oznaczenie siedziby i adres firmy lub adres przedsiębiorcy