Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Iława, dnia 

Dane wnioskodawcy
Firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy (pełnomocnika)
Dane adresowe
Oznaczenie siedziby lub adres przedsiębiorcy
Numer telefonu
Dane do wniosku
Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Numer rejestrowy (nr wpisu do rejestru Burmistrza Miasta Iława)
Załączniki
Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł za wydanie zaświadczenia o dokonaniu wykreślenia z rejestru