Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk

 

 

 

Rodzaj osoby wnioskującej
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Osiedle
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane firmy
Nazwa
Nazwa przedsiębiorcy
Dane adresowe
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Osiedle
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Adres korespondencji
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Osiedle
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dane organizatora kąpieliska
Imię
Nazwa organizatora
Nazwisko
Adres organizatora kąpieliska
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Numer telefonu
Numer faksu
Adres e-mail
Adres strony WWW
Dane kąpieliska
Nazwa kąpieliska 
Adres kąpieliska
Miejscowość
Ulica
Numer
Dane do wniosku
Opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska
Długości linii brzegowej kąpieliska
Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska 
Termin otwarcia kąpieliska
Termin zamknięcia kąpieliska
Opis infrastruktury kąpieliska
Liczba toalet męskich
Liczba toalet damskich
Liczba toalet dla niepełnosprawnych
Sposób gospodarki odpadami
Załączniki
Kopię zgłoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 4 - ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)
Zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu (art. 423 ust. 9 w/w ustawy)
Aktualny profil wody w kąpielisku
Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego
Ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska
Udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieliska
Zgodę właściciela wód
Zgodę właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska
Podpis
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załączonych dokumentach zostały wpisane prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku. Jednocześnie zobowiązuję się przesłać pisemne informacje o każdej zmianie na adres Urzędu Miasta Iławy.
Podpis