Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Oświadczenie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Zał. nr. 3)

Dane przedsiębiorcy
Nazwa przedsiębiorcy
Adres siedziby przedsiębiorcy
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Informacje ogólne
Oświadczam, że wykonując obowiązki wynikające z § 5 pkt 1b uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną numer
Z dnia
Dane do zgłoszenia
W związku z realizacją inwestycji początkowej utworzę nowych miejsc pracy (podać liczbę)
Wysokość przewidywanych dwuletnich kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, wyliczony wg wzoru:
liczba nowych miejsc pracy x wynagrodzenie brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenie społeczne oraz koszty opieki nad dziećmi i rodzicami x 24 miesiące = wynosi
Dotychczasowy stan zatrudnienia w danym zakładzie pracy liczony, jako średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy ogółem
Oświadczenie o składaniu fałszywych zeznań
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań
(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)
Miejscowość
Data
Dane osoby upoważnionej do kontaktów z organem udzielającym regionalnej pomocy inwestycyjnej w sprawie informacji zawartych w formularzu
Imię
Nazwisko
Stanowisko służbowe
Data