Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wykaz pracowników (Zał. nr. 5)

Dane przedsiębiorcy
Nazwa przedsiębiorcy
Adres siedziby przedsiębiorcy
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Dane do zgłoszenia
Wykaz pracowników
Załączniki
Kserokopie umów o pracę
Potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników lub deklarację ubezpieczeniową
Oświadczenie o składaniu fałszywych zeznań
Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.) przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań
(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)
Miejscowość
Data
Dane osoby upoważnionej do kontaktów z organem udzielającym regionalnej pomocy inwestycyjnej w sprawie informacji zawartych w formularzu
Imię
Nazwisko
Stanowisko służbowe
Data