Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych.

 

 

Dane wniosku
Data wypełnienia
Miejscowość
Cel wniosku
Wnioskuje o dokumentów
Dane wnioskodawcy B.1.
PESEL/NIP
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Poczta
Województwo
Powiat
Gmina
Imię ojca (Wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.)
Imię matki (Wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.)
Data urodzenia (Wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.)
Nr telefonu
Dane wnioskodawcy B.2.
PESEL/NIP
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Poczta
Województwo
Powiat
Gmina
Imię ojca (Wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.)
Imię matki (Wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.)
Data urodzenia (Wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.)
Nr telefonu
Proszę o wydanie
C.1. zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wg stanu na dzień
C.2. duplikat zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
C.3. zaświadczenia o stanie majątkowym
C.4. potwierdzonej za zgodmość z oryginałem kopii decyzji ustalającej wysokość zoboiązania podatkowego za rok:
C.5. potwierdzonej za zgodmość z oryginałem kopii karty ewidencyjnej wymiaru i poboru składki na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników
C.6. kopii akt postępowania
C.7. potwierdzonych za zgodmość z oryginałem kopii akt postępowania
C.8.
Miejsce przedłożenia zaświadczenia
D.1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, (zw. z opł. skarbowej - art.2.1.1.a)
D.2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, (zw. z opł. skarbowej - art.2.1.1.b)
D.3. świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, (zw. z opł. skarbowej - art.2.1.1.c)
D.4. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, (zw. z opł. skarbowej - art.2.1.1.g)
D.5. przyznania kredytu bankowego
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Załączniki