Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Iława, dnia 

Dane przedsiębiorcy
Oznaczenie przedsiębiorcy
Siedziba i adres
Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
Telefon kontaktowy
Pełnomocnictwo
Imie
Nazwisko
Miejscowość
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Dane dotyczące zezwolenia
Oznaczenie rodzaju zezwolenia
Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona z przeznaczeniem do spożycia
Przedmiot działalności
Adres punktu sprzedaży
Sprzedaż napojów alkoholowych będzie prowadzona w dniach (do 2 dni)
Adres punktu składowania napojów alkoholowych
Podpis
Podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika
Załączniki
Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez miasto Iława)
Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
Szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych