Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego budynek jednorodzinny

Iława, dnia

Dane osobowe pierwszej osoby
Imię
Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL
Adres zamieszkania pierwszej osoby
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy
Nr domu
Nr lokalu
Telefon
Dane osobowe drugiej osoby
Imię
Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL
Adres zamieszkania drugiej osoby
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy
Nr domu
Nr lokalu
Telefon
Dane działki
Obręb
Numer działki
Powierzchnia w hektarach
Ulica
Numer księgi wieczystej
Prawo użytkowania wieczystego nabyłem na podstawie dokumentu
Rodzaj dokumentu
Data dokumentu
Następca prawny użytkownika wieczystego tej działki na podstawie dokumentu
Rodzaj dokumentu
Data dokumentu
Rodzaj nieruchomości której dotyczy wniosek
Załączniki
Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości / Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie ustalenia następców prawnych po zmarłych użytkownikach wieczystych- osoby prawne aktualny odpis z KRS-u
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej