Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego budynek wielorodzinny

Iława, dnia

Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL
Dane adresowe
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy
Nr domu
Nr lokalu
Telefon
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL
Dane adresowe
Miejscowość
Ulica
Kod pocztowy
Nr domu
Nr lokalu
Telefon
Dane działki
Obręb
Numer działki
Powierzchnia działki (ha)
Ulica
Numer księgi wieczystej
Dane dotyczące prawa użytkowania wieczytego
Rodzaj prawa użytkowania wieczytego
Data otrzymania prawa użytkowania wieczystego
Dane dotyczące następcy prawnego użytkownika wieczystego
Rodzaj prawa użytkowania wieczytego
Data otrzymania prawa użytkowania wieczystego
Rodzaj nieruchomości
Przeznaczenie działkiZałączniki do wniosku
Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości / Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie ustalenia następców prawnych po zmarłych użytkownikach wieczystych- osoby prawne aktualny odpis z KRS-u
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. na podstawie art.1 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)