Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Iława, dnia

Dane firmy
Nazwa
Dane adresowe
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Numer budynku
Numer lokalu
Podpis oświadczenia
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji firmy
Zajmowane stanowisko