Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Iława, dnia

Dane zgłaszającego (pełnomocnika)
Imię
Nazwisko
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon
Dane właściciela
Imię
Nazwisko
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres i oznaczenie nieruchomości
Ulica
Numer budynku
Miejscowość
Kod pocztowy
Numer porządkowy
Obręb
Działka
Numer księgi wieczystej
Pouczenie
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki (pełnomocnika właściciela), niepodpisane lub skierowane do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.
3. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
4. W terminie 21 dni od dnia zgłoszenia (daty wpływu do kancelarii) organ przeprowadzi oględziny drzewa/drzew na terenie nieruchomości.
5. Usunięcia drzewa/drzew można dokonać w przypadku braku sprzeciwu. Organ w terminie 14 dni od oględzin może wnieść sprzeciw, w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli w tym czasie (plus czas na doręczenie przez Pocztę Polską korespondencji) sprzeciw nie zostanie doręczony właściciel działki może usunąć drzewo/drzewa.
6. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody).
7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody).
8. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
9. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu Miasta Iławy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Iława, 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13 w Banku Millennium nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
Dane do wniosku
Liczba drzew przewidzianych do usunięcia [szt.]
Załączniki
Mapa (rysunek) z zaznaczoną lokalizacją drzew
Rysunek określający usytuowanie drzewa/drzew do usunięcia
Podpis
Imię
Nazwisko