Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Iława, dnia

Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Numer budynku
Numer lokalu
Numer telefonu
Dane nieruchomości
Księga wieczysta
Miejscowość
Ulica
Numery ewidencyjne działek
Obręb
Arkusz mapy
Powierzchnia w hektarach
Cel podziału
Dostęp do drogi publicznej dla działek których dotyczy wniosek
Przewidywany dostęp do drogi publicznej
Rodzaj dostępu
Drogę wewnętrzną oznaczoną nr działki(ek)
Stanowiącą własność
Ustanowienie służebności drogowych przez działki
Podpis
Podpis wnioskodawcy
Załączniki - niezależnie od ustaleń planu
Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
Odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw)
Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków , w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Protokół przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem granicznym
Wykaz zmian gruntowych
Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej
Mapa z projektem podziału
Dokumenty potwierdzające poszczególne cele podziału (zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
Załączniki - zgodnie z ustaleniami planu miejscowego
Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału, oraz dokumenty które podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj
Protokół przyjęcia granic nieruchomości i szkic graniczny
Wykaz zmian gruntowych
Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej
Mapę z projektem podziału