Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
telefon: +48 89 649 01 01 fax: +48 89 649 26 31
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019 poz. 2277 z późn. zm.)
2. UCHWAŁA NR LV/490/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 18 czerwca 2018 r., w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Iławy
3. UCHWAŁA NR XLIV/364/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na       terenie Miasta Iławy
4. UCHWAŁA NR LV/491/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 18 czerwca 2018 r., w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Iławy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) od 1 07.2021r - z poźn. zm.

Powyższe dotyczy zezwoleń stałych (w miejscu i poza miejscem sprzedaży) i cateringowych

Wymagane wnioski

-

Wymagane załączniki

-

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Iława
Dokumenty do wglądu

-

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

-

Termin załatwienia sprawy

-

Tryb odwoławczy

-

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

-