Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
telefon: +48 89 649 01 01 fax: +48 89 649 26 31
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.  z 2020r., poz. 333 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 2020r., poz. 1325 ze zm.)
Wymagane wnioski
 • Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (wg załącznika). Druk dostępny również w Urzędzie Miasta Iławy
 • Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (wg załącznika) wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość poniesionych wydatków
Wymagane załączniki

-

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Iława
Dokumenty do wglądu

-

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Urząd Miasta Iławy

Wydział Budżetu i Finansów, I piętro
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

Wniosek można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii Urzędu, pok. 120,
- przesłać pocztą na adres Urzędu,
- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP)

Po otrzymaniu wniosku Burmistrz Miasta Iławy wyda decyzję w sprawie przyznania (bądź odmowy przyznania) ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, składane  za pośrednictwem  organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom, którzy ponieśli wydatki na:

 • budowę lub modernizacje budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 • zakup i zainstalowanie:
  a) deszczowni,
  b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  c) urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).


Ulga przysługuje, jeżeli wydatki poniesione na inwestycje nie zostały sfinansowane w całości lub części z udziałem środków publicznych.
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja  - 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż ww. wymienione.