Procedura wydania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
telefon: +48 89 649 01 01 fax: +48 89 649 26 31
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.2002.193.1617). 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2020 poz. 939 t.j.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021, poz. 735 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXXVI/356/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 marca 2013r.
  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Iława (Dz. Urz. Woj. Warm. – Mazur.);
Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie
  na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania
  przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane
   po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Ponadto, do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie (o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku).
W przypadku składania oświadczenia, składający zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Wymagane załączniki

-

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Iława
Dokumenty do wglądu

-

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

107 zł – za wydanie zezwolenia
17 zł – za udzielone pełnomocnictwo

Opłatę skarbową należy opłacić na rachunek bankowy:

Płatności można dokonać na następujący rachunek bankowy Urzędu Miasta w Iławie:


Gmina Miejska Iława, Niepodległości 13, 14-200 Iława
Bank Millennium S.A. w Warszawie
02 1160 2202 0000 0000 7045 2838


Tytułem: opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Iławy.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem:

 • podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
 • nieczystości ciekłych na terenie miasta Iławy.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Kancelaria Urzędu Miasta w Iławie, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • środkami komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13
tel. 89 649 01 56